Kundservice

Blanketter, villkor och priser

Blanketter, villkor och priser

Nedladdningsbara filer

Integritetspolicy

Bitcom hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR), och vi är öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du skall känna dig trygg med oss som leverantör. Vi värnar alltid om den personliga integriteten och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter.

Syften med att behandla personuppgifter

För att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster eller produkter du beställt och hantera vårt avtal med dig behöver vi behandla personuppgifter. Även för att vi skall kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, via e-post och formulär samt för att behandla din betalning eller förhindra samt upptäcka bedrägerier.

Insamling av data
Vi samlar in och behandlar data när du gör en beställning, tecknar avtal eller kontaktar oss per telefon eller per e-post. När du använder din bredbandstjänst såsom ex. ringer eller skickar e-post. I vissa fall hämtar vi data från andra källor som exempelvis vid kreditbedömning via CreditSafe.

Personuppgifter som vi behandlar
Kunddata: är uppgifter som är kopplat till dig, bl.a. information om vilka tjänster/produkter du har samt namn, e-mailadress och telefonnummer. Det kan också vara personnr, IP-adress och användarid, betalningsinformation eller annan information som du lämnat då du varit i kontakt med oss.

Trafikdata: är uppgifter som är kopplade till din tjänst hos oss och som behövs för att vi skall kunna fakturera er för den använda tjänsten eller för att kunna hjälpa dig med felsökning. Trafikdata är inte innehåll och inte heller när trafikdata skickats/tagits emot utan endast data om e-postloggar, IP-lån och samtalshistorik (om du har telefonitjänst hos oss).

Laglig grund för behandlingen av personuppgifter
All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning, Vi behandlar dina personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation som förkortas GDPR). Behandling av data behövs för att fullgöra ett avtal med dig och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter samt när det i övrigt finns ett lagenligt och berättigat intresse av behandlingen, t ex vid marknadsföring av våra tjänster. Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina inbetalningar, svara på frågor från dig via vår kundservice, via epost, telefon och sociala medier. Vi använder dina personuppgifter för att bekräfta din bostadsadress med externa partner.

Så här länge sparar vi data
Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är kund och som vi behöver för att fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänster och produkter, skicka faktura, hantera felärenden med mera. För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning. Efter avslutad tjänst hos oss kommer er data automatiskt raderas vanligtvis efter 12 månader men som längst efter 24 månader.

Dina rättigheter

Rätt till information
Du har rätt att få information när vi behandlar personuppgifter om dig och få information om varför vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar dem. Du kan kostnadsfritt (en gång per år) begära ett registerutdrag som visar vilken typ av data som finns registrerad om dig. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål. För att säkerställa att vi inte lämnar ut information till obehörig lämnas information enbart ut efter identifiering.

Rätt till rättelse
Viansvarar för att personuppgifterna som vi hanterar är korrekta och uppdaterade. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering (“rätten att
bli glömd”)
Du kan ha rätt om att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om det saknas laglig grund för behandlingen eller vi inte längre behöver personuppgifterna.

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlades in för.
  • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
  • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

Rätt till dataportabilitet
När vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, eller med stöd av ditt samtycke, har du rätt till så kallad dataportabilitet. Det innebär att du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har
lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Rätt till invändning
Du har alltid rätt att när som helst invända mot att dina uppgifter används för direktmarknadsföring. Det gör du genom att kontakta oss. Om du gör en sådan invändning kommer vi inte längre behandla uppgifterna för det ändamålet. Du har även rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina skäl ska
behandlingen upphöra.

Så här skyddar vi din data
Vi lägger stor vikt vid att skydda våra kunders persondata och vi arbetar kontinuerligt med att säkerhetsställa att all hantering och lagring av data görs på ett säkert och tryggt sätt. Kommunikation mellan oss och våra underleverantörer sker alltid via krypterade förbindelser.

Delning av data till underleverantörer
För att kunna leverera vissa tilläggstjänster såsom telefoni och säkerhetstjänster kommer vi behöva lämna viss kunddata till externa underleverantörer. Dessa parter får inte använda din data för något annat ändamål än för att kunna tillhandahålla och supportera tilläggstjänsten.

Myndigheter
På begäran är vi enligt lag och myndighetsbeslut skyldiga att lämna ut data till t.ex. polis och SOS Alarm.

Räddningstjänsten
Vid samtal till SOS Alarm är vi skyldiga att lämna ut den data som krävs för att SOS Alarm ska kunna genomföra sitt uppdrag.

Cookies
Vi använder cookies för att underlätta och förbättra användningen av vår webbplats. En cookie utgörs av en liten textfil, vilken innehåller information som lagras i hårddisken i din dator, mobiltelefon eller surfplatta. Det finns två typer av cookies, vilka utgörs av permanenta och temporära cookies (sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på datorn under en längre period, medan sessionscookies bara används tillfälligt vid besök på en webbplats. Sessionscookies försvinner när en webbplats stängs ner och sparas således inte permanent. Cookies kan användas för att bibehålla val som du gjort när du återkommer vid ett senare tillfälle, detta så att våra tjänster blir enklare att använda. De flesta företag använder sig av cookies på sina webbplatser för att förbättra användbarheten. Om du inte vill att cookies används eller vill radera befintliga så kan du göra detta via din webbläsares inställningar.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig
för behandlig av dina personuppgifter är:
Bredbandig IT Communication i Göteborg AB
Orgnr: 556485-2142
Besöksadress: Argongatan 4, 431 53 Mölndal.
Postadress: Box 431 23 Mölndal.

Kontakta oss
Om du har frågor eller vill ha utdrag, rätta, radera eller återkalla samtycken är du välkommen att kontakta oss via gdpr@bitcom.se eller telefon 031-706 27 40.


Ändring av vår integritetspolicy
Bitcom kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy på grund av teknisk utveckling och/eller ändringar i gällande lagstiftning. Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår hemsida.